#1 2023-10-10 11:55:52

Андр.
Учасник
Зареєстрований: 2015-12-01
Повідомлень: 23

Arduino mega + e32 433t20d LoRa modul

Доброго всім дня! Потрібна допомога. Є дві плати ардуіно мега і два радіо модуля e32 433t20d LoRa. Передаю через них структуру даних. На платі ардуіно Send стоїть два джойстика та клавіатура і екран я передаю на плату Receive дані положення джойстиків і значення клавіатури та двох кнопок. Коли ні чого не роблю то все приходить норм без проблем. Як що змінюю положення джойстика то значення змінюються. А ось коли натискаю кнопку то збивається передача даних і не коректно показує дані  потім і значення зміщаються. Прикладаю код двох плат та те що відбувається в порту. Може хтось може допомогти в цьому?

Send arduino (що посилає значення)

#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h> 
#include <SoftwareSerial.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

#include "EBYTE.h"

#define PIN_RX 9
#define PIN_TX 8
#define PIN_M0 7
#define PIN_M1 6
#define PIN_AX 10

#define pinX_1  A0 
#define pinY_1  A1 
#define swPin_1  30

#define pinX_2  A2 
#define pinY_2  A3 
#define swPin_2  31

int buttonState = LOW; 
int lastButtonState = LOW;

struct DATA {
 
 char Key;
 int X1_send;
 int Y1_send;
 int X2_send;
 int Y2_send;
 int swPin1_send;
 int swPin2_send;

};
int Chan;
DATA MyData;

SoftwareSerial ESerial(PIN_RX, PIN_TX);

const byte ROWS = 4; 
const byte COLS = 4; 

char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
 
 {'D','C','B','A'},
 {'#','9','6','3'},
 {'0','8','5','2'},
 {'*','7','4','1'}
};
byte rowPins[ROWS] = {25, 24, 23, 22}; 
byte colPins[COLS] = {29, 28, 27, 26}; 

Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

EBYTE Transceiver(&ESerial, PIN_M0, PIN_M1, PIN_AX);

void setup(){
 
 lcd.begin(16, 2);  
      
 Serial.begin(9600);
 
 ESerial.begin(9600);

 Transceiver.init();

 pinMode(pinX_1, INPUT);
 pinMode(pinY_1, INPUT);
 pinMode(swPin_1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(pinX_2, INPUT);
 pinMode(pinY_2, INPUT);
 pinMode(swPin_2, INPUT_PULLUP);


 lcd.setCursor(2, 0);
 lcd.print("Browning");
 lcd.setCursor(4, 1);
 lcd.print("Ver.:1.1");
 
 lcd.clear();
 
 //Transceiver.PrintParameters();
}

void loop(){
 
 Keypad_mod();

 analog_joy();

 Send_message();

 Transceiver.SendStruct(&MyData, sizeof(MyData));

}

void Keypad_mod(){

 char customKey = customKeypad.getKey();
 
 if (customKey){
  MyData.Key = customKey;
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(customKey);
  //lcd.print(" ");
  //Serial.println(customKey);
 }  
 //Serial.print("Key: "); Serial.print(MyData.Key);
}
void analog_joy(){
 
 int X1 = analogRead(pinX_1);       // считываем значение оси Х
 int Y1 = analogRead(pinY_1); 
 int X2 = analogRead(pinX_2);       // считываем значение оси Х
 int Y2 = analogRead(pinY_2);

 int X1_Analog = map(X1, 516, 1023, 0, 100);
 int Y1_Analog = map(Y1, 510, 1023, 0, 100);

 int X2_Analog = map(X2, 510, 1023, 0, 100);
 int Y2_Analog = map(Y2, 510, 1023, 0, 100);

 int State_swPin1 = digitalRead(swPin_1);
 int State_swPin2 = digitalRead(swPin_2);

 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("X1:");
 lcd.setCursor(3, 0);
 lcd.print(X1_Analog);
 lcd.print("  ");

 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Y1:");
 lcd.setCursor(3, 1);
 lcd.print(Y1_Analog);
 lcd.print(" ");
 
 lcd.setCursor(7, 0);
 lcd.print("X2:");
 lcd.setCursor(10, 0);
 lcd.print(X2_Analog);
 lcd.print(" ");

 lcd.setCursor(7, 1);
 lcd.print("Y2:");
 lcd.setCursor(10, 1);
 lcd.print(Y2_Analog);
 lcd.print(" ");

 lcd.setCursor(13, 0);
 lcd.print("B:");
 lcd.setCursor(15, 0);
 lcd.print(State_swPin1);
 lcd.print(" ");

 lcd.setCursor(13, 1);
 lcd.print("B:");
 lcd.setCursor(15, 1);
 lcd.print(State_swPin2);
 lcd.print(" ");
 //Serial.println(Y2);
 
}
void Send_message(){
 
 int X1 = analogRead(pinX_1);       // считываем значение оси Х
 int Y1 = analogRead(pinY_1); 
 int X2 = analogRead(pinX_2);       // считываем значение оси Х
 int Y2 = analogRead(pinY_2);

 int State_swPin1 = digitalRead(swPin_1);
 int State_swPin2 = digitalRead(swPin_2);

 MyData.X1_send = analogRead(pinX_1);
 MyData.Y1_send = analogRead(pinY_1);
 MyData.X2_send = analogRead(pinX_2);
 MyData.Y2_send = analogRead(pinY_2);

 MyData.swPin1_send = digitalRead(swPin_1);
 MyData.swPin2_send = digitalRead(swPin_2);
 
  /* //Serial.print("Key: "); Serial.print(MyData.Key);
  Serial.print(" X1: "); Serial.print(MyData.X1_send);
  Serial.print(" Y1: "); Serial.print(MyData.Y1_send);
  Serial.print(" X2: "); Serial.print(MyData.X2_send);
  Serial.print(" Y2: "); Serial.print(MyData.Y2_send);
  Serial.print(" swPin1_send: "); Serial.print(MyData.swPin1_send);
  Serial.print(" swPin2_send: "); Serial.println(MyData.swPin2_send);  */

}

Receive Arduino (що приймає значення)

#include <AccelStepper.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "EBYTE.h"
 
const int stepPin = 9;
const int directionPin = 8;
const int enablePin = 7;

const int SPEED = 1000;
 
const int setSPEED = 1000;

#define PIN_RX 53
#define PIN_TX 52
#define PIN_M0 51
#define PIN_M1 50
#define PIN_AX 48

// i recommend putting this code in a .h file and including it
// from both the receiver and sender modules
struct DATA {
 
 char Key;
 int X1_send;
 int Y1_send;
 int X2_send;
 int Y2_send;
 int swPin1_send;
 int swPin2_send;

};
int Chan;
DATA MyData;
unsigned long Last;

// connect to any digital pin to connect to the serial port
// don't use pin 01 and 1 as they are reserved for USB communications
SoftwareSerial ESerial(PIN_RX, PIN_TX);

// create the transceiver object, passing in the serial and pins
EBYTE Transceiver(&ESerial, PIN_M0, PIN_M1, PIN_AX);

AccelStepper stepper(AccelStepper::DRIVER, stepPin, directionPin);

void setup() {

 Serial.begin(9600);

 stepper.setEnablePin(enablePin);
 stepper.enableOutputs();
 stepper.setMaxSpeed(SPEED);
 //stepper.setAcceleration(1000);
 stepper.setSpeed(SPEED);

 ESerial.begin(9600);
 
 Transceiver.init();
 
}

void loop() {
   
  Read_arduinoMega();
  X1_left_rigth_state();
  //MoveConerLeft ();
  MoveConerRigth ();
 
}

void X1_left_rigth_state(){
 
 int X1_left_rigth;

 X1_left_rigth = map(MyData.X1_send, 516, 1023, 0, 100);

 //Serial.println(X1_left_rigth);
 
 if (X1_left_rigth >= 20){
   stepper.setSpeed(setSPEED);
   stepper.runSpeed();
  }else if(X1_left_rigth <= -20){
   stepper.setSpeed(-setSPEED);
   stepper.runSpeed();
  }else {
     stepper.setSpeed(0);
     stepper.stop();
  }
   
  //Serial.println(MyData.swPin2_send);
}
void MoveConerLeft (){
  
  int ButtonStateConer = MyData.swPin1_send;

  if (ButtonStateConer == LOW){
   int setSPEED = 3000;
   stepper.setSpeed(setSPEED);
   stepper.setAcceleration(3000);
   stepper.runToNewPosition(1000);
   stepper.run();
   //Serial.println(ButtonStateConer); 
   
  }
  else if (ButtonStateConer == HIGH){
    stepper.setCurrentPosition(0);
    stepper.setSpeed(0);
    //Serial.println(ButtonStateConer); 
  }
  //stepper.run();
 
}
void MoveConerRigth (){

  //int ButtonStateConer2 = MyData.swPin2_send;

  if (MyData.swPin2_send == 0){
   int setSPEED = 3000;
   stepper.setSpeed(-setSPEED);
   stepper.setAcceleration(3000);
   stepper.runToNewPosition(-1000);
   stepper.run();
   //Serial.println(ButtonStateConer2);
   
  }
  else if (MyData.swPin2_send == 1){
    stepper.setCurrentPosition(0);
    stepper.setSpeed(0);
    //Serial.println(ButtonStateConer2);
  }
 //Serial.println(MyData.Key);
 
}


void Read_arduinoMega(){
 
 if (ESerial.available()) {

  Transceiver.GetStruct(&MyData, sizeof(MyData));
 //ESerial.readBytes((uint8_t*)& MyData, (uint8_t) sizeof(MyData));
 
  Serial.print("Key: "); Serial.print(MyData.Key);
  Serial.print(" X1: "); Serial.print(MyData.X1_send);
  Serial.print(" Y1: "); Serial.print(MyData.Y1_send);
  Serial.print(" X2: "); Serial.print(MyData.X2_send);
  Serial.print(" Y2: "); Serial.print(MyData.Y2_send);
  Serial.print(" swPin1_send: "); Serial.print(MyData.swPin1_send);
  Serial.print(" swPin2_send: "); Serial.println(MyData.swPin2_send);


  Last = millis();

 }
 else {

  if ((millis() - Last) > 300) {
   //Serial.println("Searching: ");
   Last = millis();
  }

 }
}

і ось що приходить в Serial port:

Key: # X1: 520 Y1: 510 X2: 506 Y2: 509 swPin1_send: 1 swPin2_send: 1
Key: # X1: 519 Y1: 511 X2: 506 Y2: 509 swPin1_send: 1 swPin2_send: 0 // натиснув кнопку
Key: # X1: 520 Y1: 511 X2: 505 Y2: 510 swPin1_send: 1 swPin2_send: 1
Key: # X1: 519 Y1: 511 X2: 506 Y2: 509 swPin1_send: 1 swPin2_send: 1
Key: # X1: 519 Y1: 511 X2: 506 Y2: 509 swPin1_send: 1 swPin2_send: 1
Key: # X1: 520 Y1: 511 X2: 506 Y2: 510 swPin1_send: 1 swPin2_send: 1
Key: # X1: 520 Y1: 510 X2: 505 Y2: 510 swPin1_send: 1 swPin2_send: 1827 // і потім щось пішло не так
Key:  X1: 511 Y1: 505 X2: 509 Y2: 1 swPin1_send: 1 swPin2_send: 2083
Key:  X1: 511 Y1: 506 X2: 510 Y2: 1 swPin1_send: 1 swPin2_send: 2083
Key:  X1: 511 Y1: 505 X2: 510 Y2: 1 swPin1_send: 1 swPin2_send: 2083
Key:  X1: 511 Y1: 506 X2: 509 Y2: 1 swPin1_send: 1 swPin2_send: 2083
Key:  X1: 511 Y1: 505 X2: 509 Y2: 1 swPin1_send: 1 swPin2_send: 2083
Key:  X1: 511 Y1: 506 X2: 510 Y2: 1 swPin1_send: 1 swPin2_send: 1827

Як можна вирішити це питання? Щось з struct DATA, а як вирішити це поки не розумію.

Неактивний

#2 2023-10-10 19:31:48

Honey
Учасник
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Повідомлень: 416

Re: Arduino mega + e32 433t20d LoRa modul

Андр. пише:

А ось коли натискаю кнопку то збивається передача даних

Спробуйте натискати цю ж кнопку, але в програмі опитувати якусь іншу, так відокремите - апаратна чи програмна проблема.

Неактивний

#3 2023-10-20 14:43:25

Андр.
Учасник
Зареєстрований: 2015-12-01
Повідомлень: 23

Re: Arduino mega + e32 433t20d LoRa modul

Honey пише:
Андр. пише:

А ось коли натискаю кнопку то збивається передача даних

Спробуйте натискати цю ж кнопку, але в програмі опитувати якусь іншу, так відокремите - апаратна чи програмна проблема.

З цім розібрався, кнопки працюють все правильно, діло не в них. Тепер у мене інша проблема. Я передаю значення з ардуіно-1 на ардуіно-2 і все ОК, я зчитую данні з джойстика який стоїть на ардуіно-1. А ось я хочу налаштувати зворотній зв'язок, і тут проблема, не знаю чому перешукав багато туторіалів та коду і у мене не виходить відправити "ОК" з ардуіно-2 на ардуіно-1 коли кнопка натиснута. При цьому коли я відправляю sendMessage з ардуіно-2 то зависає передача в Serial port-у і приходиться його закрити і знов відкрити тоді все ок данні передавати відновлюються а ось меседж так і не приходить на ардуіно-1.

ось код нижче, може хтось з цим стикався та знає як вирішити?

#include <SPI.h>       
#include <LoRa.h>
#include <Wire.h>

const int csPin = 52;     // LoRa radio chip select
const int resetPin = 3;    // LoRa radio reset
const int irqPin = 2;     // change for your board; must be a hardware interrupt pin

byte msgCount = 0;      // count of outgoing messages
byte localAddress = 0xBB;   // address of this device
byte destination = 0xFF;   // destination to send to
long lastSendTime = 0;    // last send time
int interval = 50;     // interval between sends

boolean flag1 = false;

int RLY1=2;

int Sensor1 = 0; 

int relay1Status;

String outgoing;       // outgoing message

String statusmessage = "";

void setup() {
 Serial.begin(9600);          // initialize serial

 //LoRa.setPins(csPin, resetPin, irqPin);// set CS, reset, IRQ pin
 
 pinMode(RLY1,OUTPUT);

 Serial.println("LoRa Duplex");

 if (!LoRa.begin(433E6)) {       // initialize ratio at 915 MHz
  Serial.println("LoRa init failed. Check your connections.");
  while (true);            // if failed, do nothing
 }

 Serial.println("LoRa init succeeded.");
}

void loop() {

 if (millis() - lastSendTime > interval) {
  relay1Status = digitalRead(RLY1);
  lastSendTime = millis();      // timestamp the message
  interval = random(50) + 100;  // 2-3 seconds
 }

 onReceive(LoRa.parsePacket());

 //LoRa.receive();
}

void sendMessage(String outgoing) {
 LoRa.beginPacket();          // start packet
 LoRa.write(destination);       // add destination address
 LoRa.write(localAddress);       // add sender address
 LoRa.write(msgCount);         // add message ID
 LoRa.write(outgoing.length());    // add payload length
 LoRa.print(outgoing);         // add payload
 LoRa.endPacket();           // finish packet and send it
 msgCount++;              // increment message ID
}

void onReceive(int packetSize) {
 if (packetSize == 0) return;     // if there's no packet, return

 // read packet header bytes:
 int recipient = LoRa.read();     // recipient address
 byte sender = LoRa.read();      // sender address
 byte incomingMsgId = LoRa.read();   // incoming msg ID
 byte incomingLength = LoRa.read();  // incoming msg length

 String incoming = "";

 while (LoRa.available()) {
  incoming += (char)LoRa.read();
 }

 if (incomingLength != incoming.length()) {  // check length for error
  // Serial.println("error: message length does not match length");
  ;
  return;               // skip rest of function
 }

 // if the recipient isn't this device or broadcast,
 if (recipient != localAddress && recipient != 0xFF) {
  //Serial.println("This message is not for me.");
  ;
  return;               // skip rest of function
 }

 // if message is for this device, or broadcast, print details:
 // Serial.println("Received from: 0x" + String(sender, HEX));
 // Serial.println("Sent to: 0x" + String(recipient, HEX));
 //Serial.println("Message ID: " + String(incomingMsgId));
 // Serial.println("Message length: " + String(incomingLength));
 Serial.println("Message: " + incoming);
 //Serial.println("RSSI: " + String(LoRa.packetRssi()));
 //Serial.println("Snr: " + String(LoRa.packetSnr()));
 // Serial.println();

 
String q = getValue(incoming, ',', 0); 
 
Sensor1 = q.toInt();

//Serial.println(Sensor1);

if((Sensor1 == 1)&&(flag1==false))
{
 
 digitalWrite(RLY1,HIGH);
  relay1Status = 1;
 Serial.println("Relay 1 is turned on");
 flag1=true;
}

if((Sensor1 == 0)&&(flag1 ==true))
{

 digitalWrite(RLY1,LOW);
 relay1Status = 0;
 Serial.println("Relay 1 is turned off");
 statusmessage = statusmessage + relay1Status;
 sendMessage(statusmessage); 
 delay(1000);
 flag1=false;
}

incoming = "";

 //statusmessage = statusmessage + relay1Status + "," + relay2Status + "," + relay3Status + "," + relay4Status;
 //sendMessage(statusmessage); 
}
String getValue(String data, char separator, int index)
{
  int found = 0;
  int strIndex[] = { 0, -1 };
  int maxIndex = data.length() - 1;
 
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
    }
  }
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
}

Остання редакція Андр. (2023-10-20 14:44:22)

Неактивний

Швидке повідомлення

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати

Підвал форуму